Thơ  

Vu Vơ

ABHA


Tay...
không đủ rộng ôm đời

Thơ...
không trọn nghĩa
đưa lời trăm năm

Mơ...
chưa giáp một vầng trăng

Nên...
Thu cứ gọi
buồn...
giăng mây trời

abha
Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,286
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (9/6/2008)
Người gửi:
Người sửa: Ngọc Dung;