Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Lời Cầu Nửa Ðêm

Ngoại Quốc

(Dân ca ngoại quốc)
Valse

ÐK. Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng. Hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua Bình An.

1. Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối. Hãy soi dương gian chốn lưu đầy. Lạy Chúa là Ðấng hay thương người (bị) bị lưu đầy. Người ơi, xin xót thương đời con.

2. Hỡi Ðấng là đường đưa đi tới Thiên lý. Dẫn đưa nhân loại tới quê trời. Lạy Chúa là Ðấng hay thương người lữ hành. Người ơi, xin xót thương đời con.

3. Sức sống tràn đầy dâng lên tới Thiên Chúa. Dưỡng nuôi con người sống giam cầm. Lạy Chúa là Ðấng hay thương người (bị) giam cầm. Người ơi, xin xót thương đời con.

4. Hỡi Ðấng là tình thương yêu không biên giới. Ủi an những ai sống cơ hàn. Lạy Chúa là Ðấng hay thương người cơ hàn. Người ơi, xin xót thương đời con.


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,097
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi:
Người sửa: ©¿®; tvmt 3/1/2003 10:57:18 PM