Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

ÐƯỜNG VÀO YOGA

Beseant, Annie

THẾ NÀO LÀ YOGA ?

1- vũ trụ là gì
2- sự khai mở tâm thức
3- chơn ngã duy nhất
4- làm thế nào
5-yoga là khoa học
6- hai phần trong con người
7-các trạng thái của trí tuệ
8- samadi
9- về sách yoga
10- vài định nghĩa
11- Thượng Ðế ở ngoài và trong ta
12- Những Biến đổi của Tâm thức và những Rung động của Vật chất.
13-Trí thức.
14- Các giai đoạn của Trí thức.
15- Tâm thức hướng ra ngoài hay xoay vào trong.
16- Ðám mây.


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,679
Nguồn: người dịch Vũ Thị Dung
Đăng bởi: Tí Lười (5/25/2004)
Người gửi: TL